2. Krijgsmacht en grondwet

 
De inzet van de krijgsmacht is vastgelegd in artikel 97 van de Grondwet:

-        Ten behoeve van de verdediging en ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk, alsmede ten behoeve van de handhaving en de bevordering van de internationale rechtsorde, is er een krijgsmacht.

-        De regering heeft het oppergezag over de krijgsmacht.

      
In artikel 100 van de Grondwet is hieraan toegevoegd:

-        De regering verstrekt de Staten-Generaal vooraf inlichtingen over de inzet of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde. Daaronder is begrepen het vooraf verstrekken van inlichtingen over de inzet of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht voor humanitaire hulpverlening in geval van gewapend conflict.